dimarts, 24 de novembre de 2015

ART ANTIC: EGIPTE
  
El territori de l'Antic Egipte estava situat al voltant de les fèrtil terres del riu Nil. La vida social, econòmica i política d'aquesta primera gran civilització estava articulada al voltant de les crescudes del riu Nil.
En la història egípcia es distingeixen les següents etapes:
 • Prehistòria (Fa més de 10.000 anys), els primers pobladors ocupen la vall del Nil i es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. Es creen 2 focus de població un al delta del Nil (Baix Egipte) altre al sud del Nil (Alt Egipte)
 • Imperi Antic (3100-2200 aC), el rei Menes unifica els petits regnes de l'Alt i el Baix Egipte al voltant de l'any 3100 aC, és per això que se'l considera com el primer gran faraó.
 • Imperi Mitjà (2100-1800 aC), els faraons van conquerir terres a Núbia, al sud d'Egipte.
 • Imperi Nou (1600-1100 aC), destaquen els faraons Tuthmosis III i Ramsès II, van estendre l'imperi per l'Orient.
 • Baix Imperi (fins el s. IV aC), els darrers anys van ser dominats per pobles estrangers, perses i grecs.
 • Dinastia Ptolemaica (304-30 aC), darrera etapa independent.
 • Província de l'Imperi Romà (30 aC) Cleopatra (l'última reina d'Egipte) i Marc Antoni són derrotats a la batalla d'Àccium i Egipte es converteix en una província romana.
 ARQUITECTURA:
 Les principals construccions van ser poblats, ciutats, temples i com no les famoses piràmides.
LES PIRÀMIDES
Els egipcis creien que després de la mort i havia una segona vida. Per conservar els cossos per a la nova vida els convertien en mòmies, després les guardaven en un sarcòfag i l'enterraven en una tomba.Els faraons es van fer enterrar en piràmides per poder fer aquest últim viatge a aquesta segona vida. Abans d'anar a l'altra vida creien que havien de passar el judici de la deessa Osiris.Tipus de tombes:
 1. Mastaba: Edifici amb una única planta en forma troncopiramidal i a sota altra planta amb les cambres funeràries (una per la sarcòfag, altra per a les imatges i objectes del mort, i una tercera per les ofrenes)
 2. Piràmides: Hi han diversos tipus, la primera sorgir a partir d'una successió de mastabes superposades en forma d'escales. A partir d'aquesta es van fer romboidals, escalonades, ...
 3. Hipogeus: Eren tombes excavades a l'interior d'una muntanya, amb la cambra camuflada per protegir-les dels lladres de tresors.
 ESCULTURA:
 
CARACTERÌSTIQUES

L'escultura egípcia constitueix un capítol molt interessant en les seves dues facetes : escultura exempta i de relleu , i en ambdues es donaran pràcticament les mateixes característiques . L'escultura egípcia sorgeix com a representació de la imatge com un element de supervivència . És el mitjà per fixar la personalitat del déu o del difunt . A més està escultura serveix per a la celebració de pràctiques religioses que requereix el difunt per la seva peregrinació a l'altre món i l'escultura divina per oferir-li les ofrenes .
El lloc d'ubicació és fonamentalment en les tombes i al sancta sanctorum del temple . Probablement també hi havia en els palaus , però no com a element de supervivència sinó simplement com a element d'ornamentació . La figura del faraó és la que implanta la iconografia , els models i les formes en què es farà la resta de l'escultura . Les característiques principals es mantenen sense canvis importants al llarg de tots els Imperis , encara que es poden observar petites variacions :

    
Mantenen un caràcter de rigidesa , hieratisme , són molt estàtiques . Això és una manera de transmetre la permanència. Quan hi ha representat un episodi són escenes relacionades amb la transitorietat . Això es veu en les escultures dels servidors , els nobles i sobretot del faraó , molt hieràtic .
    
En l'escultura de ple volum s'eviten tota mena de sortints per evitar el risc de trencaments .
    
Totes obeeixen el principi o la llei de la frontalitat  , són escultures molt frontals , molt simètriques . Això es mantindrà en l'Antiguitat fins a Grècia .
    
Hi ha una gran geometrització , l'estàtua s'articula amb plans horitzontals i verticals , de forma octogonal .
    
Els materials més normals són el granit , el basalt i la calcària . També s'utilitzava la fusta o , si són petites , altres materials nobles , com l'ivori . Pel faraó s'utilitzaran els materials més nobles .
    
Especialment les de fusta i les de calcària se solien policromar i poden portar materials incrustats , sobretot en els ulls , per donar més vida a l'escultura .
    
La mida és variable , hi ha algunes grans , altres de mida natural i altres petites , però sí es busca una certa proporció , mai hi ha membres que desentonin , fins i tot en les estàtues colossals .
    
Realisme , encara que va cap a l'idealisme en moltes ocasions . Són retrats molt veraços d'animals i del faraó , encara que si escau es solen evitar els defectes .
    
Actitud de calma i equilibri . Això també està relacionat amb el hieratisme i ens portaria a una certa monotonia
    
Poden estar decorats amb jeroglífics , sobretot en les vestidures oa la base sobre la qual es recolzen , el que en moltes ocasions permet identificar la figura .
    
Els relleus solen ser baixos relleus , que solen estar sempre policromats . Van a tenir una major mobilitat que les estàtues , encara que amb un moviment rígid , una mica convencional . Aquests relleus es regeixen per la llei de la màxima claredat : es veu la figura en relleu com si la veiéssim des de diferents punt de vista.
    
L'escultura d'embalum es pot dividir en tres grups : escultura del faraó , escultura cortesana i escultura popular . Entre les dues primeres les diferències són mínimes , però la popular si és molt diferent .

A) Estatuaria funeraria y religiosa
- La característica fundamental de la estatuaria egipcia es su carácter funerario y religioso, por lo que solamente la encontraremos en las tumbas y en los templos y su temática girará siempre en torno a estos aspectos, incluso cuando se trate de escenas familiares y de la vida cotidiana, típicas de los relieves.
- La estatuaria hallada en las tumbas se limitará casi exclusivamente los retratos como soporte del alma, "ka", siendo su finalidad ser el soporte material del alma del difunto; pero también podemos encontrar ejemplos de sirvientes o figurillas realizando tareas cotidianas de servicio al difunto en la otra vida. Los relieves de los enterramientos suelen tener esta última temática también, junto con representaciones de dioses y del difunto realizando diversas actividades, como por ejemplo ofreciendo o recibiendo ofrendas.
         
- En el caso de los templos las esculturas de bulto redondo serán normalmente representaciones colosales del faraón  o de las principales divinidades del panteón egipcio. Lo mismo ocurrirá con los relieves que decoran estos edificios, junto con escenas narrativas de todo tipo aunque en este caso lo más habitual es encontrar escenas conmemorativas de las hazañas realizadas por el faraón que las mandó esculpir.
  
B) Hieratismo, ley de frontalidad y otros arcaísmos
- Los escultores egipcios buscaron desde el principio, deliberadamente, un canon ideal del cuerpo humano, que una vez encontrado mantuvieron durante siglos. La característica fundamental de la representación de la figura humana en Egipto es su marcado hieratisrno, apre-ciable en la solemnidad y el estatismo de las actitudes, en la rigidez y falta de naturalidad en el movimiento de sus miembros, en definitiva, no consiguen hacernos olvidar la naturaleza pétrea de las esculturas al faltarles vitalidad aunque como podernos observar en la imagen el canon y el prototipo de belleza ideal, tanto masculino como femenino, es ya plenamente moderno y occidental...
- Otro arcaísmo de la escultura egipcia se aprecia en la llamada ley de frontalidad: en las esculturas de bulto redondo existe generalmente un único punto de vista, frontal, los brazos se sitúan, rígidos, pegados a los costados, la nuca parece rígida, la cabeza está en una posición central, etc.  en el caso de los relieves, además de ser válido lo dicho hasta ahora, es característica la distribución de las diferentes partes del cuerpo siguiendo un esquema fijo, torso de frente y extremidades y cabeza de perfil
C) Composición y perspectiva en los relieves y pinturas
- Tanto en los grupos escultóricos, como en el relieve y la pintura, ya que ésta posee muchas de las características de aquel, aunque sin olvidar que algunas de ellas son diferentes en ambos casos, como la captación del movimiento en la pintura y no en el relieve, generalmente se rehuye cualquier efecto de profundidad, si acaso se sitúan de una forma muy rudimentaria unas figuras detrás de otras, repitiendo generalmente el mismo perfil de la figura en cuestión varias veces o aplicando la perspectiva caballera, que consiste en representar a un tamaño menor las figuras que se supone están en un plano más alejad.
         
- Las composiciones son casi siempre extremadamente sencillas, consistiendo en la yuxtaposición de las figuras unas junto a otras en la misma posición o actitud, en el mismo plano o superpuestas en varios niveles, en este caso siempre separados por líneas que les sirven de base, como si se tratase de viñeta.
D) Representación de las figuras masculinas y femeninas
- Dentro de las características generales de la escultura egipcia, tanto si se trata de bulto redondo o de relieve, conviene hacer un repaso de las distintas formas en las que aparecen representadas las figuras masculinas o femeninas.
- La figura femenina se representará, con pequeñas variaciones estilísticas según la época, siempre con vestidos de lino muy ceñidos, que dejan traslucir las formas anatómicas y detalles del sexo, ligeros y casi transparentes. Los peinados serán muy variados y de características distintas en cada período, pelucas cortas o largas, lisas o rizadas, el llamado tocado hathórico, etc.
- Las figuras masculinas, en concreto el faraón, aparece siempre con la cabeza cubierta, desde el Imperio Antiguo con la corona blanca del Alto Egipto, la corona roja del Bajo Egipto, la doble corona o el velo de lino denominado "nemes", principalmente; y a partir del Imperio Medio y, sobre todo, del Imperio Nuevo se añaden nuevos tocados como la modalidad inflada y con coleta del "nemes", el llamado velo "khat", o la corona metálica azul, en realidad una especie de casco de batalla del faraón, denominada tiara "khepresh".
- A estos elementos se añaden otros, también propios y exclusivos de la realeza o la divinidad, como la cobra o "uraeus" real y la barba postiza. Para terminar con la forma de representar al faraón decir que generalmente aparece cubierto con el típico faldellín plisado, aunque también puede aparecer en ocasiones con el manto del "hebsed" o lo puede hacer con distintos tipos de túnicas.
- Por último, mencionar la forma en que se representa a otras figuras masculinas o femeninas, ajenas a la realeza, que es muy variada, pudiendo aparecer cubiertas con multitud de vestidos y tocados diferentes, o ausencia total de éstos, por tanto incluso desnudas o calvas.

3. EVOLUCIÓN DE LA ESCULTURA EGIPCIA
- A continuación vamos a ver algunos de los ejemplos más importantes y representativos de cada período y las excepciones más relevantes a esas generalidades comunes a la mayoría de las obras.
3.1. Imperio Antiguo
A) Representaciones del faraón
- Durante el Imperio Antiguo se aprecia el proceso de divinización del faraón en la forma de representarlo escultóricamente, sin olvidar la misión de estas estatuas como soportes del "ka" del difunto, de ahí la mezcla de hieratismo con el hecho de que se trate de verdaderos retratos, aunque ciertamente en estos casos relativamente idealizados.
- Las representaciones escultóricas diferentes a la figura del faraón se caracterizan, durante el Imperio Antiguo, por una mayor libertad y por un menor rigor "oficial" en su ejecución, siendo más naturales las expresiones y actitudes y menos idealizadas las anatomías de los cuerpos, podemos hablar casi de una etapa de "realismo" en la estatuaria egipcia.
C) Relieves
- Los primeros relieves son de época predinástica, mangos de marfil de cuchillos de sílex, como el Cuchillo ceremonial de Gebel-el-Arak, ya se aprecian las características posteriores junto con evidentes arcaísmos.
 3.2. Imperio Medio
- Tras la fase de anarquía política y de decadencia artística del Primer Periodo Intermedio, la estatuaria va a recuperar parte de su antiguo esplendor durante el Imperio Medio, época en la que serán típicas las series de retratos de un mismo faraón, en las que se aprecia la evolución de sus fisonomías según las distintas edades en que son retratados .
- El arte se va a acercar ahora a la realidad cotidiana, .captando los sentimientos y gran diversidad de expresiones, por lo que se pondrá de moda todo lo relacionado con la vida diaria, como podemosapreciar en las numerosas figurillas de madera policromadas encontradas en las tumbas.

3.3. Imperio Nuevo
- Tras el Segundo Período Intermedio las estatuas del faraón, numerosas y conocidas, serán muy formalistas y repetirán los modelos antiguos, volviendo al academicismo oficial y a la frialdad en la forma de representarlos, tanto antes como después del breve paréntesis del reinado de Akenatón. Superpuestos a estos arcaísmos podemos apreciar nuevos elementos como el "uraeus", el "khepresh" y largas túnicas. Sí es verdad, sin embargo, que también en este período podemos apreciar algunos ejemplos derivados del naturalismo de la estatuaria del Imperio Medio.
              
- De esta época también datan los relieves que decoran los muros y pilonos de los grandes conjuntos templarios de Karnak y Luxor, que generalmente narran las hazañas bélicas de estos faraones, como la Batalla de Seti I de uno de los pilonos del Templo de Karnak.
3.4. Período de Akenaton
- Durante el período que gobernó el faraón revolucionario Akenatón las reformas por él introducidas no se limitaron exclusivamente a los campos social, político y. religioso, sino que también afectaron de forma decisiva y original a la plástica egipcia, que va a adquirir una extraordinaria dulzura y naturalismo. La escultura atraviesa una etapa decisiva, en la que se renuevan las técnicas, los temas y la sensibilidad con la que éstos se tratan.
              
3.5. Períodos Saíta, Alejandrino y Romano
- En esta etapa se va a imponer el canon helénico en Egipto, como ocurrirá en el resto de la cuenca del Mediterráneo, siendo el ejemplo escultórico más representativo la llamada Cabeza verde, del Período Saíta.
   
4. LA PINTURA EGIPCIA
- La pintura egipcia en muchas ocasiones no tiene una existencia autónoma, ya que suele emplearse para policromar los bajorrelieves, por lo que sus características generales son casi idénticas a las de los relieves.
- Solamente añadir la importancia que aquí tiene el dibujo, una nítida línea negra que delimita las siluetas, la utilización de colores intensos y contrastados para rellenarlas.
- Y como característica exclusivas de la pintura, el mayor movimiento y dinamismo de figuras y composiciones respecto a lo visto en los bajorrelieves  y un cierto naturalismo y elegancia en su tratamiento.
     
- La pintura al fresco egipcia sí es un apartado importante y exclusivo a la hora de estudiar la decoración de los hipogeos del Imperio Nuevo, ya que esta técnica es casi la única utilizada  También muy característica es la decoración pictórica de papiros, generalmente con escenas de "El libro de los muertos"
5. LA ORFEBRERÍA: EL TESORO DE TUTANKHAMON
- Capítulo importante dentro del arte egipcio es el de la orfebrería, siendo el hallazgo más importante el  del que destacan, aparte de muebles, joyas, carros de guerra y objetos de todo tipo, las siguientes piezas de oro y pedrería con el respaldo decorado con relieves del estilo de su predecesor Akenatón; los diversos , encontrados unos dentro de los otros y por tanto de diversos tamaños.
 
PINTURA:
 • A l'interior dels temples i de les tombes.
 • Temes profans i religiosos.
 • El seu objectiu principal és proporcionar informació (escenes de la vida diària)
 • Es pintaven sobre un fons de pedra, d'argamassa o de fusta preparat i blanquejat amb una capa fina de guix.
 • Figures planes, sense relleu, en les quals es combines la representació frontal amb la representació de perfil.
 
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada